POPPLETON WINS BRABAZON TROPHY - Golf News | Golf Magazine